Naar muziekbijlagen >>


Links

Zoeken


Visie Muziekbundel

Versie 1.0 januari 2007

Doel van de muziekbundel
Inhoud van de bundel
Componisten en communicatie
Aanwijzingen voor componisten
Promotie van de bundel
Planning
Taakomschrijving commissieleden

Doel van de muziekbundel

Het doel van de VOGG-muziekbundel is het jaarlijks uitgeven van muziek die kwaliteit paart aan bruikbaarheid, binnen het profiel van de VOGG (beleidsplan paragraaf 3.3).

De muziek dient bruikbaar te zijn binnen de erediensten van de Gereformeerde Gemeenten. Dit impliceert dat de muziek:

Inhoud van de bundel

Per bundel staan 4 á 5 psalmmelodieën centraal. Er komen twee ‘secties’ in de bundel:

  1. Een partitasectie.Deze bevat twee partita’s van ongeveer 10 minuten uitvoeringstijd, geschikt om vóór de dienst te spelen.
  2. Een voorspelensectie. Deze bevat 3 of 4 psalmen. Er zijn binnen dit onderdeel twee mogelijkheden:
    • Per psalm een isoritmische koraalzetting voor de gemeentezangbegeleiding en twee voorspelen, een kort (ca. 1 min) en een lang (ca. 3 min, collectevoorspel). Het korte voorspel kan het karakter van een intonatie hebben en in het lange voorspel wordt de gehele psalmmelodie bewerkt. Overigens staat het de componist vrij om hiervoor andere vormen te kiezen.
    • Een meer uitgebreide koraalbewerking of koraalfantasie met één of meer koraalzettingen (al dan niet bet bovenstem, melodie in de tenor en dergelijke).

Muziek voor één manuaal en aangehangen pedaal heeft een herkenbare eigen plaats. Dit kan als volgt worden gerealiseerd:

Omvang van de bundel

De omvang van de bundel is 35 á 60 pagina’s.

De bundel zal dus minimaal 35 en maximaal 68 pagina’s tellen. Indien de omvang van de bundel de 60 pagina’s overschrijdt zal dit met één van de componisten worden besproken onder de garantie dat zijn/haar bijdrage DV het volgende jaar geplaatst zal worden.

Componisten en communicatie

Er worden jaarlijks 5 á 6 componisten benaderd, waarvan minstens 4 afkomstig uit (kringen rond) de Gereformeerde Gemeenten.
Daarnaast kunnen maximaal 2 componisten uit ruimere kring worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren.
De muziekcommissie bepaalt in onderling overleg en in overleg met het bestuur ‘producten’ welke componisten worden uitgenodigd.

Met de componisten wordt vooraf, in goed overleg, vastgesteld voor welke sectie van de muziekbundel zij hun bijdrage zullen leveren.
Tevens wordt vooraf gesproken over de kaders waarbinnen de VOGG haar muziek wil publiceren, waarna in goed overleg wordt besloten of de componist wil meewerken op deze basis. (zie:”aanwijzingen voor de componist”)

Aanwijzingen voor de componist

De volgende aspecten zullen met de componisten worden besproken:

Promotie van de bundel

Om de bundel zoveel mogelijk bekendheid te geven worden de volgende acties ondernomen:

Planning en evaluatie

Het bestuur ‘producten’ overlegt met een delegatie uit de muziekcommissie over de voortgang van de bundel op de volgende momenten:

Achter in de bundel zit een standaardformulier voor suggesties en kritiek. Verder lijkt het wenselijk om een maal per 5 jaar de enquête over de muziekbundel te herhalen.

Taakomschrijving commissieleden

De commissie bestaat uit meerdere leden. De taken kunnen rouleren.

De coördinator onderhoudt contacten met het Hoofdbestuur, met de componisten, met de teksteditor en met de drukker. Desgewenst kan de coördinator een of meer van deze taken delegeren naar een van de commissieleden. Hij bewaakt de tijdlijn, de financiën, de communicatie en het functioneren van de commissie als geheel.

De vakmusicus beoordeelt de composities op artistieke kwaliteiten, op uitvoerbaarheid en bruikbaarheid met het oog op de doelgroep en op de formele regels van harmonieleer, contrapunt en dergelijke. Hij overlegt over zijn bevindingen met de overige leden der commissie. Zo nodig gaat hij, via de coördinator, in gesprek met de componist over eventuele correcties in de notentekst.

Het gewone lid beoordeelt de composities op bruikbaarheid en artisticiteit, vanuit het gezichtspunt van de eindgebruiker. Dit is een doorsnee kerkorganist die zondag aan zondag voor de taak staat om, naast een drukke baan in de maatschappij, de muziek in de eredienst zódanig gestalte te geven dat voldaan wordt aan de eis zoals Bach die heeft omschreven in het voorwoord van zijn Orgelbüchlein:

Dem Höchsten Gott allein zu Ehren,

Dem Nächsten, draus sich zu belehren

Februari 2007.